Kako otvoriti firmu

Kako otvoriti firmu

Kako otvoriti firmu – aktivnosti

Danas u vrijeme velike nezaposlenosti mnoge nezaposlene osobe razmišljaju kako da započnu sa vlastitim biznisom i kako otvoriti firmu da bi sebi osigurali redovna primanja. Ispred navedeno ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti otvaranja vlastite firme su velike, a najveća prednost je ta ne biti podređen. Zatim tu je lična satisfakcija od pretvaranja ideje kako otvoriti firmu u realizaciju pa sve do upravljanja vlastitom firmom i njenim radnicima, zatim tu je prednost za fleksibilno radno vrijeme, zatim ostvarenje dobiti i doprinosa u lokalnoj zajednici. Nedostaci za odvažne u toj namjeri pokretanja vlastitog biznisa neće biti prepreka u preuzimanju rizika i odgovornosti, te su spremni žrtvovati i dio privatnog života i odvojiti će više vremena kako bi se angažovali u pokretanju biznisa. Znači za početak je potrebna čvrsta volja i odluka da se pokrene vlastiti biznis. Naredni konkretni korak je da se krene u aktivnosti koje treba poduzeti prilikom registracije firme za koju je potreban vremenski rok i određena materijalna sredstva.

Kako otvoriti firmu – potrebna dokumentacija i troškovi – prvi dio

Nakon razmišljanja kako otvoriti firmu i donošenja odluke o pokretanju vlastitog biznisa bilo bi dobro da kao osnivač firme pripremite biznis plan sa aktivnostima razvoja biznisa i vremenskim rokom za povrat uloženih sredstava. Plan će vam poslužiti i kao uvid u sve prednosti i eventualne nedostatke u vašoj početnoj ideji. Shodno odluci kako otvoriti firmu u daljem tekstu ćemo vam olakšati koji su to dokumenti potrebni za registraciju vaše firme: ODLUKA O OSNIVANJU/OSNIVAČKI AKT – odluku o osnivanju firme ćete izraditi kod notara u tri primjerka – za Sud, Banku i za osnivača. Takva odluka se donosi ako je samo jedan vlasnik, a osnivački akt ako je dva ili više vlasnika. U ovom osnivačkom aktu se definišu vlasnici firme, njihov ulog, imenovanje direktora, njihova prava i obaveze kao osnivača kao i direktora, te se navedu djelatnosti kojima se firma planira baviti. Notar će pripremiti i prateću dokumentaciju: obrazac za registraciju firme, obrasce za vanjsko-trgovinske djelatnosti kao i odluku o imenovanju direktora. Ova procedura vremenski traje oko dva dana i košta cca 500 KM. UPLATA ULOGA/KAPITALA – kada ste kod notara završili proceduru sa odlukom o osnivanju odlazite u jednu od privrednih banaka i izvršite uplatu osnivačkog kapitala i zadržavate jedan primjerak uplatnice za Registraciju firme. REGISTRACIJA FIRME – Sa pripremljenom dokumentacijom od strane notara odlazite u nadležni Općinski sud i podnosite zahtjev za registraciju firme i platit ćete taksu cca 10 KM. Prilikom podizanja Rješenja o registraciji firme uplatit ćete cca 70 KM. Ova procedura vremenski traje od 10 do 15 dana. IZRADA PEČATA – nakon što ste podigli Rješenje o registraciji potrebno je da izradite pečat firme kod ovlaštene pečatoreznice. Ova procedura vremenski traje jedan dan i košta cca 35 – 50 KM u zavisnosti od veličine i oblika pečata. UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA – ukoliko kao vlasnik firme plaćate iznajmljivanje prostora potrebno je da potpišite ugovor o zakupu na ime firme i da ga ovjerite. Vremenska procedura traje jedna dan i besplatna je. Ako kao vlasnik firme djelatnost obavljate u svom ličnom prostoru bit će vam potreban ZK izvadak sa tačnom adresom poslovnog prostora. Bilo bi dobro da ugovor o zakupu ili ZK izvadak kopirate i ovjerite u više primjeraka i čuvate za eventualnu potrebu. ID BROJ I STATISTIKA – u ovoj proceduri potrebni su vam slijedeći dokumenti: ovjerena kopija ugovora o zakupu ili ZK izvadak, ovjerena kopija Rješenja o registraciji, prijava za registraciju pravnih lica koja sadrži dva popunjena obrasca POR 500 i dodatak A, B i C. Prijava je besplatna i traje 7 dana. Kada dobijete ID broj trebate podnijeti prijavu Zavodu za statistiku obrascem RPS za razvrstavanje po djelatnosti vaše firme. Procedura je besplatna i traje 2 – 3 dana.

Kako otvoriti firmu – potrebna dokumentacija – drugi dio

U daljoj proceduri kako otvoriti firmu preostaje vam još samo par koraka. Zahtjev za namjensku saglasnost – u svojoj Općini kao osnivač podnosite zahtjev za namjensku saglasnost za upotrebu svog poslovnog prostora. Uz taj zahtjev prilažete ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji firme, ovjerenu kopiju ugovora o zakupo poslovnog prostora ili ZK izvadak. Procedura traje oko 15 dana i košta cca 5 KM u zavisnosti od Općine. Obavijet o početku rada – na memorandumu vaše firme podnosite obavijest o početku rada nadležnoj Kantonalnoj inspekciji, kao i izjavu da ispunjavate sve zakonske uslove za obavljanje djelatnosti /obrazac P1/ i kopija Rješenja o registraciji firme. Obavijest se podnosi 5 dana nakon početka rada i besplatna je. Otvaranje računa – u banci gdje ste uplatili osnivački kapital otvarate poslovni račun. Za ovo će vam biti potrebno Rješenje o registraciji, Odluka o osnivanju, Razvrstavanje po djelatnosti, ID broj i CIPS. Vremenski rok je u zavisnosti od banke i besplatno je. Prijava zaposlenika – ako vaša firma ima više od 30 radnika bit će vam potreban Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih pozicija. Prijavu radnika vršite u nadležnoj Poreskoj upravi sa popunjenim JS3100 obrascem za svakog radnika, poreznom karticom i odjavom sa biroa za zapošljavanje radnika ukoliko je isti bio na birou. Takođe morate imate i zdravstvena uvjerenja za svakog radnika. Procedura traje 1 dan i besplatna je. Prijava u PDV sistem – ukoliko kao vlasnik firme smatrate da ćete do kraja poslovne godine ostvariti promet veći od 50 hiljada KM neophodno je da izvršite prijavu u PDV sistem. Podnosite zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza. U UIO BiH popunjavate zahtjev – obrazac ZR1 i priložit ćete ovjerene kopije: upisa u susdki registar, potvrda o registraciji u Poreznoj upravi FBiH, obavijet o razvrstavanju, ovjerenu kopiju lične karte direktora, kartice deponovanih potpisa iz banke, izjavu o uvozu ili izvozu dobara firme kao i izjavu o izvodljivosti predviđenog prometa i dokaz o ostvarenom prometu iz zaključenih ugovora, kopija ugovora o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora i lični dokumenti odgovornog računovođe. Imat ćete tri takse za platiti u ukupnom iznosu od 40 KM, a procedura je 10 – 15 dana. Fiskalizacija – ovo je zadnji korak u registraciji vaše firme. Osnivač firme ili druga osoba koju ovlastite sklapa ugovor sa ovlaštenom firmom za uvođenje fiskalnog sistema. Kao osnivač popunit ćete ZIF dokument i predati ovlaštenoj firmi zajedno sa rješenjem o registraciji firme, ID i PDV brojem i Uvjerenje o razvrstavanju. Ovo su neophodne zakonske aktivnosti kako otvoriti firmu.

Tagovi:

Više članaka