Kako otvoriti firmu

Kako otvoriti firmu

Kako otvoriti firmu – aktivnosti

Danas u vrijeme velike nezaposlenosti mnoge nezaposlene osobe razmišljaju kako da započnu sa vlastitim biznisom i kako otvoriti firmu da bi sebi osigurali redovna primanja. Ispred navedeno ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti otvaranja vlastite firme su velike, a najveća prednost je ta ne biti podređen. Zatim tu je lična satisfakcija od pretvaranja ideje kako otvoriti firmu u realizaciju pa sve do upravljanja vlastitom firmom i njenim radnicima, zatim tu je prednost za fleksibilno radno vrijeme, zatim ostvarenje dobiti i doprinosa u lokalnoj zajednici. Nedostaci za odvažne u toj namjeri pokretanja vlastitog biznisa neće biti prepreka u preuzimanju rizika i odgovornosti, te su spremni žrtvovati i dio privatnog života i odvojiti će više vremena kako bi se angažovali u pokretanju biznisa. Znači za početak je potrebna čvrsta volja i odluka da se pokrene vlastiti biznis. Naredni konkretni korak je da se krene u aktivnosti koje treba poduzeti prilikom registracije firme za koju je potreban vremenski rok i određena materijalna sredstva.

Kako otvoriti firmu – potrebna dokumentacija i troškovi – prvi dio

Nakon razmišljanja kako otvoriti firmu i donošenja odluke o pokretanju vlastitog biznisa bilo bi dobro da kao osnivač firme pripremite biznis plan sa aktivnostima razvoja biznisa i vremenskim rokom za povrat uloženih sredstava. Plan će vam poslužiti i kao uvid u sve prednosti i eventualne nedostatke u vašoj početnoj ideji. Shodno odluci kako otvoriti firmu u daljem tekstu ćemo vam olakšati koji su to dokumenti potrebni za registraciju vaše firme: ODLUKA O OSNIVANJU/OSNIVAČKI AKT – odluku o osnivanju firme ćete izraditi kod notara u tri primjerka – za Sud, Banku i za osnivača. Takva odluka se donosi ako je samo jedan vlasnik, a osnivački akt ako je dva ili više vlasnika. U ovom osnivačkom aktu se definišu vlasnici firme, njihov ulog, imenovanje direktora, njihova prava i obaveze kao osnivača kao i direktora, te se navedu djelatnosti kojima se firma planira baviti. Notar će pripremiti i prateću dokumentaciju: obrazac za registraciju firme, obrasce za vanjsko-trgovinske djelatnosti kao i odluku o imenovanju direktora. Ova procedura vremenski traje oko dva dana i košta cca 500 KM. UPLATA ULOGA/KAPITALA – kada ste kod notara završili proceduru sa odlukom o osnivanju odlazite u jednu od privrednih banaka i izvršite uplatu osnivačkog kapitala i zadržavate jedan primjerak uplatnice za Registraciju firme. REGISTRACIJA FIRME – Sa pripremljenom dokumentacijom od strane notara odlazite u nadležni Općinski sud i podnosite zahtjev za registraciju firme i platit ćete taksu cca 10 KM. Prilikom podizanja Rješenja o registraciji firme uplatit ćete cca 70 KM. Ova procedura vremenski traje od 10 do 15 dana. IZRADA PEČATA – nakon što ste podigli Rješenje o registraciji potrebno je da izradite pečat firme kod ovlaštene pečatoreznice. Ova procedura vremenski traje jedan dan i košta cca 35 – 50 KM u zavisnosti od veličine i oblika pečata. UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA – ukoliko kao vlasnik firme plaćate iznajmljivanje prostora potrebno je da potpišite ugovor o zakupu na ime firme i da ga ovjerite. Vremenska procedura traje jedna dan i besplatna je. Ako kao vlasnik firme djelatnost obavljate u svom ličnom prostoru bit će vam potreban ZK izvadak sa tačnom adresom poslovnog prostora. Bilo bi dobro da ugovor o zakupu ili ZK izvadak kopirate i ovjerite u više primjeraka i čuvate za eventualnu potrebu. ID BROJ I STATISTIKA – u ovoj proceduri potrebni su vam slijedeći dokumenti: ovjerena kopija ugovora o zakupu ili ZK izvadak, ovjerena kopija Rješenja o registraciji, prijava za registraciju pravnih lica koja sadrži dva popunjena obrasca POR 500 i dodatak A, B i C. Prijava je besplatna i traje 7 dana. Kada dobijete ID broj trebate podnijeti prijavu Zavodu za statistiku obrascem RPS za razvrstavanje po djelatnosti vaše firme. Procedura je besplatna i traje 2 – 3 dana.

Kako otvoriti firmu – potrebna dokumentacija – drugi dio

U daljoj proceduri kako otvoriti firmu preostaje vam još samo par koraka. Zahtjev za namjensku saglasnost – u svojoj Općini kao osnivač podnosite zahtjev za namjensku saglasnost za upotrebu svog poslovnog prostora. Uz taj zahtjev prilažete ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji firme, ovjerenu kopiju ugovora o zakupo poslovnog prostora ili ZK izvadak. Procedura traje oko 15 dana i košta cca 5 KM u zavisnosti od Općine. Obavijet o početku rada – na memorandumu vaše firme podnosite obavijest o početku rada nadležnoj Kantonalnoj inspekciji, kao i izjavu da ispunjavate sve zakonske uslove za obavljanje djelatnosti /obrazac P1/ i kopija Rješenja o registraciji firme. Obavijest se podnosi 5 dana nakon početka rada i besplatna je. Otvaranje računa – u banci gdje ste uplatili osnivački kapital otvarate poslovni račun. Za ovo će vam biti potrebno Rješenje o registraciji, Odluka o osnivanju, Razvrstavanje po djelatnosti, ID broj i CIPS. Vremenski rok je u zavisnosti od banke i besplatno je. Prijava zaposlenika – ako vaša firma ima više od 30 radnika bit će vam potreban Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih pozicija. Prijavu radnika vršite u nadležnoj Poreskoj upravi sa popunjenim JS3100 obrascem za svakog radnika, poreznom karticom i odjavom sa biroa za zapošljavanje radnika ukoliko je isti bio na birou. Takođe morate imate i zdravstvena uvjerenja za svakog radnika. Procedura traje 1 dan i besplatna je. Prijava u PDV sistem – ukoliko kao vlasnik firme smatrate da ćete do kraja poslovne godine ostvariti promet veći od 50 hiljada KM neophodno je da izvršite prijavu u PDV sistem. Podnosite zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza. U UIO BiH popunjavate zahtjev – obrazac ZR1 i priložit ćete ovjerene kopije: upisa u susdki registar, potvrda o registraciji u Poreznoj upravi FBiH, obavijet o razvrstavanju, ovjerenu kopiju lične karte direktora, kartice deponovanih potpisa iz banke, izjavu o uvozu ili izvozu dobara firme kao i izjavu o izvodljivosti predviđenog prometa i dokaz o ostvarenom prometu iz zaključenih ugovora, kopija ugovora o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora i lični dokumenti odgovornog računovođe. Imat ćete tri takse za platiti u ukupnom iznosu od 40 KM, a procedura je 10 – 15 dana. Fiskalizacija – ovo je zadnji korak u registraciji vaše firme. Osnivač firme ili druga osoba koju ovlastite sklapa ugovor sa ovlaštenom firmom za uvođenje fiskalnog sistema. Kao osnivač popunit ćete ZIF dokument i predati ovlaštenoj firmi zajedno sa rješenjem o registraciji firme, ID i PDV brojem i Uvjerenje o razvrstavanju. Ovo su neophodne zakonske aktivnosti kako otvoriti firmu.

Tagovi:

Više članaka

Kako se izvući iz duga

Kako se izvući iz duga

Kako se izvući iz dugaKako se dugovi mogu riješiti?Uz današnju situaciju gdje su cijene...

Kako brzo otplatiti dug

Kako brzo otplatiti dug

Kako brzo otplatiti dugKako brzo otplatiti dug? Što napraviti kad treba stegnuti remen?Upravljanje...